Dy't net te rieden is, is net te helpen

Frysk sprekwurd wike 46

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie je geen raad kunt geven is, is niet te helpen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie niet naar goede raad wil luisteren, is niet te helpen en moet de gevolgen daarvan zelf maar ondervinden.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 45 - Frysk sprekwurd wike 47 >