Dy't himsels ferkrommelet, wurdt fan 'e hinnen opfretten

Frysk sprekwurd wike 45

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie zichzelf verkruimelt, wordt door de kippen opgegeten.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie zichzelf niet respecteert, wordt daarnaar behandeld.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Frysk sprekwurd wike 46 >