Yn goede dagen bliuwt de kweade kwea, yn kweade dagen bliuwt de goede goed

Frysk sprekwurd wike 45

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

In goede dagen blijft de kwade kwaad, in kwade dagen blijft de goede goed.

Betsjutting yn it Nederlânsk

De aard van de mens verandert niet, of de omstandigheden nu goed of slecht zijn.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 44 - Frysk sprekwurd wike 46 >