It is de boer allike folle oft de ko skyt of de bolle

Frysk sprekwurd wike 44

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het maakt de boer niet uit of de koe schijt of de stier.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het doet er niet toe waar de winst of het voordeel vandaan komt.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 43 - Frysk sprekwurd wike 45 >