Mannechien mient folmakke te wêzen, wyltst er allinne mar ûnferbetterlik is

Frysk sprekwurd wike 42

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Menigeen meent volmaakt te zijn, terwijl hij alleen maar onverbeterlijk is.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 41 - Frysk sprekwurd wike 43 >