Doch dyn plicht en lit de lju rabje

Frysk sprekwurd wike 41

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Doe je plicht en laat de lui roddelen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Doe wat je zelf goed vindt en trek je niets aan van wat anderen zeggen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 40 - Frysk sprekwurd wike 42 >