It stopjern net útfûn hawwe

Frysk sprekwurd wike 40

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het stopgaren niet uitgevonden hebben.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Niet al te slim zijn.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 39 - Frysk sprekwurd wike 41 >