It is altyd gjin moai waar en foar de wyn

Frysk sprekwurd wike 39

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het is altijd geen mooi weer en voor de wind.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Voor- en tegenspoed wisselen elkaar af.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 38 - Frysk sprekwurd wike 40 >