Better in blyn hynder as in leech helter

Frysk sprekwurd wike 39

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Beter een blind paard dan een leeg halster.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Beter iets dan niets.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 38 - Frysk sprekwurd wike 40 >