As it brij reint, lizze myn skûtels altyd omkeard

Frysk sprekwurd wike 37

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als het pap regent, liggen mijn borden altijd omgekeerd.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Alle voordeeltjes gaan altijd mijn neus voorbij.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 36 - Frysk sprekwurd wike 38 >