As immen it lok siket of dat it lok him siket, dat skeelt in soad

Frysk sprekwurd wike 37

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als iemand het geluk zoekt of dat het geluk hem zoekt, dat scheelt veel.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Zonder wat geluk kom je niet ver.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 36 - Frysk sprekwurd wike 38 >