In skroar dy't gjin knoop yn 'e tried docht, hat in stek ferlern

Frysk sprekwurd wike 37

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Een kleermaker die geen knoop in de draad doet, heeft een steek verloren.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Je moet je goed voorbereiden voor je ergens aan begint.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

Frysk sprekwurd wike 38 >