Dy't yn it reid sit, kin maklik fluitsjes meitsje

Frysk sprekwurd wike 36

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie in het riet zit, kan gemakkelijk fluitjes maken.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie veel geld heeft, kan veel uitgeven.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 35 - Frysk sprekwurd wike 37 >