It is mei sizzen net te dwaan

Frysk sprekwurd wike 36

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het is met zeggen niet te doen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Met praten alleen bereik je niets.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 35 - Frysk sprekwurd wike 37 >