Dy´t de baarch ringet, moat him it gûlen treaste

Frysk sprekwurd wike 36

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie het varken ringt (een ring door de neus doet), moet hem het huilen troosten.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie genot en voordeel zoekt, moet inspanning en onaangenaamheden op de koop toe nemen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 35 - Frysk sprekwurd wike 37 >