Men kin net mear út in fet taapje as deryn is

Frysk sprekwurd wike 35

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Men kan niet meer uit een vat tappen dan er in is.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Men kan niet meer van iemand verwachten dan wat hij is of wat hij kan.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 34 - Frysk sprekwurd wike 36 >