Hjoed is hjoed, mar moarn is in ûnbegryplike dei

Frysk sprekwurd wike 34

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Vandaag is vandaag, maar morgen is een onbegrijpelijke dag.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Neem het er nu van, je weet niet wat de toekomst brengt.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 33 - Frysk sprekwurd wike 35 >