Alde leafde rustket net (al leit it ek sân jier yn 'e goate)

Frysk sprekwurd wike 32

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Oude liefde roest niet (al ligt het ook zeven jaar in de goot).

Betsjutting yn it Nederlânsk

Oude liefde wordt niet vergeten.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 31 - Frysk sprekwurd wike 33 >