Skippers skoftsje net, as se sile kinne

Frysk sprekwurd wike 31

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Schippers schaften niet als ze kunnen zeilen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Je moet een goede gelegenheid niet voorbij laten gaan.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 30 - Frysk sprekwurd wike 32 >