Plúskebiezems feie wol sêft, mar meitsje gjin feart

Frysk sprekwurd wike 31

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Plumeaus vegen wel zacht, maar maken geen vaart.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Met halve maatregelen schiet men niets op.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 30 - Frysk sprekwurd wike 32 >