De iene mei in ko stelle en de oare mei net oer de hikke sjen

Frysk sprekwurd wike 30

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

De een mag een koe stelen en de ander mag niet over het hek kijken.

Betsjutting yn it Nederlânsk

De een mag meer dan de ander.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 29 - Frysk sprekwurd wike 31 >