It is allegearre koeke fan ien daai

Frysk sprekwurd wike 30

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het is allemaal koek van één deeg.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het is één pot nat.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 29 - Frysk sprekwurd wike 31 >