Men fangt ek wolris in murd yn in rottefalle

Frysk sprekwurd wike 29

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Men vangt ook wel eens een bunzing in een rattenval.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Een sluw persoon laat zich ook nog wel eens bedriegen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

Frysk sprekwurd wike 30 >