As de sinne heech stiet, binne de skaden lyts

Frysk sprekwurd wike 26

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als de zon hoog staat, zijn de schaduwen klein.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Als alles goed gaat, heeft men geen zorgen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 25 - Frysk sprekwurd wike 27 >