Sa siet de sturt oan 'e baarch

Frysk sprekwurd wike 22

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Zo zat de staart aan het varken.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Zo zat de vork in de steel.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 21 - Frysk sprekwurd wike 23 >