In ko ferjit wolris dat er ek in keal west hat

Frysk sprekwurd wike 21

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Een koe vergeet wel eens dat ze ook een kalf is geweest.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Men heeft de neiging te vergeten dat men zelf ook jong is geweest.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 20 - Frysk sprekwurd wike 22 >