Dy't it neat skele kin, skyt yn 'e tsjerke

Frysk sprekwurd wike 21

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie het niets kan schelen, poept in de kerk.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Onverschillige mensen doen wat niet toegestaan is.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 20 - Frysk sprekwurd wike 22 >