As dwaan net doocht, is litten better

Frysk sprekwurd wike 20

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als doen niet deugt, is laten beter.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Bezint eer gij begint.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 19 - Frysk sprekwurd wike 21 >