Men kin in stien wol yn 'e loft smite, mar dêr leart er gjin fleanen fan

Frysk sprekwurd wike 17

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Men kan een steen wel in de lucht gooien, maar daar leert hij geen vliegen van.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie het niet in zich heeft, leert het nooit.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 16 - Frysk sprekwurd wike 18 >