Lytse dieven hinget men, de grutte lit men rinne

Frysk sprekwurd wike 16

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Kleine dieven hangt men, de grote laat men lopen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Kleine dieven worden gestraft, grote misdadigers ontlopen hun straf.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 15 - Frysk sprekwurd wike 17 >