Aprilwaar en hearegeunst, dêr is gjin steat op te meitsjen

Frysk sprekwurd wike 14

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Aprilweer en gunsten van heren, daar is geen staat op te maken.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Aprilweer en gunsten van heren zijn niet te vertrouwen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

Frysk sprekwurd wike 15 >