It is sa't it falt, krekt as mei it âldwiif har noasdrip

Frysk sprekwurd wike 12

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het is zoals het valt, net als met de neusdrup van het oude wijf.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het is niet te voorspellen, je weet niet hoe het komt.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 11 - Frysk sprekwurd wike 13 >