Hoe hurder it waait, hoe fêster tred

Frysk sprekwurd wike 11

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Hoe harder het waait, hoe vaster tred.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Hoe groter de nood of het gevaar is, hoe meer men zijn best doet zich staande te houden.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 10 - Frysk sprekwurd wike 12 >