Elk hat genôch foar syn eigen doar te feien

Frysk sprekwurd wike 07

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Iedereen heeft genoeg voor zijn eigen deur te vegen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Over tekortkomingen van een ander hoef je het niet te hebben, denk maar om je eigen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Ieder moet zijn eigen stoep (schoon)vegen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 06