Dy't mijen is, bite de hûnen

Frysk sprekwurd wike 03

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie bescheiden is, bijten de honden.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie bescheiden is, benadeelt zichzelf.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

Frysk sprekwurd wike 04 >