Der steane in bulte minsken mei in bosk kaaien yn 'e hân foar de poarte fan it lok, mar hja kinne it slotsgat net fine

Frysk sprekwurd wike 02

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Er staan veel mensen met een sleutelbos in de hand voor de poort van het geluk, maar ze kunnen het sleutelgat niet vinden.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Geluk is iets wat je overkomt, je kunt het niet zoeken.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 01 - Frysk sprekwurd wike 03 >