Fûgels mei te folle fearren fleane net heech

Frysk sprekwurd wike 02

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Vogels met te veel veren vliegen niet hoog.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Mensen met te veel verbeelding zullen niet succesvol zijn.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 01