In froask kin him wol opblaze om sa grut as in ko te wurden, mar hy barst earder

Frysk sprekwurd wike 01

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Een kikker kan zich wel opblazen om zo groot als een koe te worden, maar hij barst eerder.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Dit kan gezegd worden van iemand die zich erg belangrijk voordoet.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 52 - Frysk sprekwurd wike 02 >