Elke dei in triedsje is in himdsmouwe yn in jier

Frysk sprekwurd wike 01

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Met stilaan doorwerken kan men veel bereiken.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 52 - Frysk sprekwurd wike 02 >