As men mei de duvel oan 'e tafel sit, moat men in lange leppel hawwe

Frysk sprekwurd wike 01

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als je met de duivel aan tafel zit, moet je een lange lepel hebben.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het valt niet mee iemand te misleiden die er zelf dubieuze praktijken op nahoudt.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 52 - Frysk sprekwurd wike 02 >