As krysttiid en nijjier op 'e selde dei falle

Frysk sprekwurd wike 52

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als kerst en nieuwjaar op dezelfde dag vallen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Nooit.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 51 - Frysk sprekwurd wike 01 >