De bêste nôten komme altyd troch de winter

Frysk sprekwurd wike 51

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

De beste granen komen altijd de winter door.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Degelijke mensen kunnen het best tegenslag doorstaan.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

Frysk sprekwurd wike 52 >